Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als in de Kerkelijke geschiedenis, zeer veel ter onzer waarschuwing is geschreven. De door de Schrift of door de geschiedenis ons meêgedeelde gedragingen van Gods volk kunnen, noch mogen voor ons de uitdrukkelijke geboden en heilige inzettingen Gods beheerschen.

In het licht juist van die geboden en inzettingen zien we, in hoevèr die gedragingen ons ter waarschuwing zgn geschreven. Dit houde een ieder, ja, ook Dr. Kuyper in het oog. Voorts is tot het leveren van deze bewgzeu ieder, die daartoe in staat is, m. i. ten duurste verplicht.

Hierover toch gaat de strijd. Hiervan hangt het ten slotte alleen af, of wij, al dan niet, hadden moeten blgven; en ook of Gg blgven moogt met terzijdezetting van Gods uitdrukkelijke geboden.

Ik neem alzoa de vrijheid elk, ook onzen hooggeschatten Dr. Kuyper, die ten behoeve van het belgden der gereformeerde leer in ruimer kring reeds zooveel heeft gedaan, daartoe bij dezen dringend en vriendelg'k uittenoodigen.

Zoolang deze bewgzen niet geleverd zgn, zgn gelgk van zelf spreekt, »de afgescheiden broeders" ook niet weerlegd.

Op die bewgzen zou ik dus kunnen wachten en de pen neer leggen.

Doch, als we er niet door op het standpunt van het utiliteits beginsel ter beslissing onzer quaestie komen, als het vaststaat dat Schrift en belgdenis tusschen ons beslissen moet, dan wil ik nog wel een oogenblik doorschrijven, en in de eerste plaats eenige tegenwerpingen en opiniën bespreken.

Het kan haast niet genoeg herhaald en met nadruk uitgesproken worden, dat het zonde tegen God is, wanneer wg Zijn Woord voorbg' loopen om, op het gebied van het kerkrecht, van de geschiedenis, van Gods voorzienig bestuur, van de leidingen des Geestes met zijn volk, of op dat van het jammerlijke utiliteits beginsel, de beslissing

te laten vallen.

>Tot de Wet en tot de Getuigenis", zoo moeten altgd en zóo moeten we ook hier elkander toeroepen.

Sluiten