Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omwonende Heidenen in een kerkverband hebben geleefd.

* Iets'anders, 't Is of ik deze en gene van de lezers en lezeressen onder het lezen van mijn schrijven heb hooren vragen: »Eilieve, is dan bg 0 alles couleur de rose, en zgn allen oprecht geloovigen?" Mgn antwoord op deze zoo spoedig en menigmaal gedane en gehoorde vraag is, in de eerste plaats, dat we het daarover eigenlgk met hebben. Er is gezegd: >Onzï gescheiden broeders hadden ook moeten blijven", en nu is het de vraag: Of dat waar ia. En al was de toestand der Chr. Ger. kerk nu even onbgbelsch, dan wordt immers daardoor het >blijven" in Uw kerkgenootschap niet gerechtvaardigd.

Onze kerk toch is niet dè toetssteen en ónze gedragingen »nn niet de regel voor hetgeen, wie dan ook, doen of laten moet- Met deze vraag komen we das mets verder. Doch denkt Gij dat ik hiermede het antwoord ontwgk, dan zeg ik, dat er in de Chr. Ger. Kerk zeer veel anders en beter kon zgn, dat ze nog verre is van de volmaaktheid en dat, naar ik denk, gewisselijk vele >bypocriten en die zich niet met ware harten tot God bekeeren" in haar midden zgn.

Ook is het, naar mgn bescheiden oordeel, maar al te waar, dat op de wijze, waarop wij gescheideneu de hervormden soms hebben aangevallen, heel wat valt aan te merken. Ook zijn er tijden geweest, dat in sommige onzer kringen in veel te onbarmhartigen toon over ulieden gesproken werd. En in plaats van er ons over te bedroeven is het wel eens met vreugde aangezien als men ia eene Herv. Gemeente geen rechtzinnig predikant kon krijgen, of, wanneer hg, dien men gekregen had, met meêviel. Daarbg komt, dat de .gescbeidenen zeiven over het algemeen minder gaarne kritiek hebben, dan m i voor hen wel voordeelig zou kunnen zgn.

En nu kan ik dit alles psygologisch zeer goed verklaren, en ook wel vergoelijken, door bijv. de aandacht te vestigen op de wgze, waarop de Hervormde Kerk over »de gescheiden broeders" geoordeeld en hen behandeld heeft.

Sluiten