Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vóór nog slechts weinige jaren waren wij geacht, zoo als Dr. Knypar terecht en met leedwezen opmerkte, als de paria's in het midden van het Nederlandsche volk. Doch ik wil het niet goed praten, omdat het voor God niet goed is. Wij zgn menschenkinderen met vele gebreken.

Maar met nadruk zeg ik, vraagt Gij naar hetgeen, waarop het tusschen ons aankomt; vraagt Gij, of men in de Christelijke, Gereformeerde kerk God kan dienen naar Zijn woord, dan luidt het volmondig: Ja. Nog meer zelfs: dat kan men niet alleen, maar dat móet men, naar de ordeningen onzer kerk. Wanneer de leeraren en de leden zich »met hun bekentenis en leven als ongeloovige en goddelooze menschen aanstellen," dan mogen ze niet alleen, maar dan mosten ze overeenkomstig Gods woord en onze belgdenis bestraft, en ten slotte afgesneden worden.

De bypocriten nu hebben wg, — al zat zelfs een Judas mede aan aan de tafel de3 Heeren — naar luid des Woords en der belgdenis, niet te oordeelen; dat zal Jezus doen aan het einde, wanneer Hg de wan in de hand nemen en Zgn dorschvloer doorzuiveren zal.

» Juist," zeggen velen, »daarop komt het maar aan of we leden van het verborgen lichaam van Christus zijn. Men moet kerk en kerkgenootschap of keik en organisatie wel van elkander onderscheiden." En dan hoort men bg name de gereformeerden onder de hervormden daarover soms spreken, alsof zij wèl bg" de kerk, maar niet tot het Genootschap of de organisatie behoorden, of anders, dat óok daartoe te behooren heel weinig beteekeut en belemmert.

Als iemand zegt, dat ten dezen opzichte vaak alles zoo door elkander wordt gehaspeld en de spraakverwarring menigmaal zóo groot wordt gemaakt, dat het God geklaagd is, dan zegt hij de waarheid.

En ik zeg: Gelukkig, als we leden zgn van het verborgen lichaam van Christus! Zeker, dan zullen we behouden worden door de trouw en onveranderlijke liefde van God in Christus. Doch duur gekocht, als we dan zgn, moeten we God met lichaam en ziel verheerlgken.

Sluiten