Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan, hebben we aan den Koning der kerk gehoorzaamheid beloofd en zgn aan Hem gehoorzaamheid verschuldigd. Dus, dan ook geen juk aantrekken met de ongeloovigen, dan niet met Belial samenwonen; dan moet ook Jezus Uw Heer en Wetgever zgn en onder de ongoddelijke en antichristelijke wetten van de Synode Uwer kerk moogt ge U dan niet buigen, baar veel minder met de daad gehoorzamen.

-En ziet, daarover loopt de quaestie. Het woord > kerk" wil zeggen »wg zgn des Heeren," en des Heeren betóonen we ons, waar we Hem gehoorzamen.

Het »verborgen lichaam" nu kennen wij niet; dat kent God, en God alleen. En, volgens onze geloofsbelijdenis, moeten wij ons niet bg eene >verborgen" maar bg de zichtbare, bg de zich openbarende kerk van Christus voegen. Bg de kerk die waarneembare merkteekeneu heeft. (Ziet art. 28 en 29 der geloofsbelijdenis.) Het verborgen lichaam van Christus neemt aan deze zjjde des grafs een vorm, een gestalte, aan; naar de ordening Gods steekt het zich hier in een kleed, dat afgelegd wordt eerst bg het einde, als de Heere Jezus wezen en vorm, tarwe en kaf scheiden zal. Dat kleed nu moet overeenkomstig het wezen zgn. Is nu heb tegendeel waar; dan is er natuurlijk geen zich openbarende kerk van Christus; dan is de kerk weg, waarmee wij te rekenen hebben, dat is, die kerk die we hier alleen zien kannen. Dan heeft ze een Godonteerend, anti-Christelijk kleed aan. En daar de duurgekochte en reeds door den H. Geest toegebrachte gemeente van Christus zich naar haar aard moet openbaren, daar zg een licht in het midden der wereld, een stad op een berg moet zgn, zoo moet ze dat Godonteerende en antiChristelgke kleed even spoedig afleggen als de énkele dat doen moet, wanneer hg ooit in openbare zonden leeft. Wie durft zoo iemand verlof geven om op Gods tijd te wachten? God toch permitteert niet een tgdelgk leven in ongehoorzaamheid aan Zgn Woord. Het Synodale kleed nu vloekt met het wezen der kerk. Zal dat ver-

Sluiten