Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borgen lichaam, voor zoover het in uw midden is, zich openbaren als de kerk van Jezus Christus, dan moet mitsdien dat kleed worden afgelegd.

't Is mogelijk goed hier bij nit te spreken, dat ik met vreugde zie en erken dat vele gemeenten en vele personen tot de Herv. Kerk behoorende nog veel doen, hetwelk in Gods woord wordt geprezen; maar voeg er bg, dat het moeielgk vallen zal iets op te noemen hetwelk positief Christelgk en goed gereformeerd is en ... . door de herv. kerk als zoodanig wordt gedaan.

Daarenboven leven evengenoemde gemeenten en personen in openbare overtreding van de heiligd geboden en inzettingen Gods. (*)

(*) Vóór het afdrukken van dit derde vel las ik Dr. Kuyper's dupliek aan den heer Wielinga. Dr. Kuyper nu beroept zich ter verdediging van zijne en anderer gedraging op kerkelijk gebied op Jezus goedkeuring van het geven der toonbrooden aan David; en op Jezus nadere en mildere uitlegging van het Sabbatsgebod.

Als Dr. K. nu nog bewijst, dat óok wij, op grond van het genoemde, de bevelen Gods in moeielijke omstandigheden mogen omzetten en ter zijde stellen, dan zijn we er.

Voor eer niet.

Ziet, waar Jezus goedkeurt en nader uitlegt, daar weten wij op grond van Jezus Goddelijk gezag, hoe dat nu is. Maar, als wij dat nu ook gaan doen in betrekking tot andere geboden en inzettingen, dan rust, wat we, tengevolge onzer wijzigingen, doen en gelooven niet meer op Goddelijk gezag.

De veranderingen toch die wij er inbrengen, de gewijzigde uitlegging, die wij er aan geven, mist alle Goddelijke autoriteit, ze kan willekeurig, ze kan geheel naar onzen wil, naar onze meeningen en omstandigheden zijn.

Alle vastigheden worden met het aannemen van zulk eene Schrift, beschouwing prijs gegeven. Het subjectivisme, tegenover de etischen de voordeur uitgedragen, komt hier in staatsie de achterdeur binnen.

Het gevaarlijke van het standpunt gevoelde Dr. K. dan ook wel; want er zijn geboden zeide hij, die naar omstandigheden niet omgezet of gewijzigd mogen worden, bijv. het gebod: ,Gij zult niet stelen"

Viage: Maar hebben dan de Israëlieten de Kanaanieten, zonder dat dezen hun daartoe ooit gegronde reden gegeven hadden, niet op Goddelijk bevel van alles beroofd?

Mij dunkt, wanneer Dr Kuyper op grond van het door hem aan-

Sluiten