Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op openbare overtreding moet de nadrnk worden gelegd ; omdat het terecht altijd als zeer treurig en ontzettend is aangemerkt, wanneer een der kinderen Gods in publieke overtreding der heilige geboden leeft. Hoe treurig en ontzettend is het dus, wanneer dit de gezamenlijke kinderen Gods doen. En als ze daarenboven daarover geen consciëntie hebben, maar op allerlei wijze het bemantelen en vergoeljjken, in der waarheid, dan kunnen zij, wien God daarvoor de oogen opende, uit liefde tot hen, maar ook tot Gods uaam en zaak niet anders dan diepe smart gevoelen en onmogelijk daarover, om des lieven vredes wil, altijd zwijgen.

»Een weinig geduld slechts," zoo hoor ik mij, trols alles toeroepen. Nu, van het jaar 1816, ja, wat de toepassing der kerkeljjke tucht betreft, van de dagen van Anna Maria van Schuurman af, is er reeds geduld geoefend, en steeds verkregen de ongeloovigen mèer wetteljjk recht.

Een mensch, zouden we zeggen, die zulk een korten tijd op deze aarde leeft en in dit korte leven met Paulus heeft leeren vragen: »Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal," kan onmogelijk hetgeen God zoo duideijjk gezegd heeft te willen, zoo maar, jaar en dag, ter zijde stellen. Ter zjjde stellen, in de hoop en verwachting dat een geslacht na hem het wel zal kunnen nakomen. Door dat te doen toch, is men te zeer gelgk aan de jeugdige en ook

gevoerde de geboden en woorden Gods bij litus ó : 1U, uaiaten 4 : 30 en 31, Openb 2 : 14—17, Hand. 19 : 9, 2 Cor. 6 :14-18 enz. in hun tegendeel omzetten of, maar nalaten mag te onderhonden, dan mogen ook andere dit doen in betrekking tot het zesde en achtste

gebod van Gods heilige wet op grond van het bevel des

Heeren aan Israël om menschen te dooden en te berooven; menschen die hun geen kwaad hadden gedaan.

Maar, waar gaan we dan heen? ...Naar het mij voorkomt, neemt Dr Kuyper hier, om uit „de klem" te geraken, de vastigheden voor het geloof en voor het leven weg. De vastigheden, die hij zelf tegenover de etischen, der gemeente Gods weêrgegeven heeft.

O Dr. Kuyper, Dr. Kuyper I

Waartoe brengen gewrongen positiën een menschenkind

Sluiten