Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weggenomen worden; op > de organisatie" slechts moeten op heden de doodsschaduwen vallen.)

»Hadden we geleefd in de dagen der scheiding, als de grssheidenen zanden we gehandeld hebben," zoo, zoo hooren we tegenwoordig menigeen Dr. Kuyper nazeggen. Nu, voor de erkènning van het öntstaansrecht der Chr. Geref. Kerk in dat zeggen opgesloten, breng ik bg dezen mijnen welgemeenden dank.

Maar voorts houde men mg ten goede dat ik niet anders kan dan dit zoo broederlgk zeggen aanmerken als een voor de consciëntie van velen pijnstillend middel.

Toen juist handelde men »persoonlijk;" men had plan, berekeniug noch afspraak. En het gold, wat het nu nog geldt, de vraag: Gode of de mensehen gehoorzamen ?

Ook heeft dat zeggen mij te veel overeenkomst met het zeggen van hen, die een vrouw getrouwd, een huis, een akker of een os gekocht hadden, en tengevolge van deze omstandigheden den Heere niet konden volgen.

Leefden ze maar onder andere omstandigheden en in een anderen tgd ongetwijfeld zou dan de Heere het eerste en hoogste woord hebben!

Daarenboven is het ook een staan in eigen kracht.

Zoodra onze gehoorzaamheid aan Gods geboden en inzettingen van tijden en omstandigheden afhangt, als het

is: hadde ik toen geleefd, ik sou dan gaat het

er mee als met de beloofde gehoorzaamheid, waarvan Josua zeide: »Gjj zult den Heere niet kunnen dienen, want Hg is een heilig God."

Immers, toen was aan het Gode meer gehoorzamen dan menschen, in de zaak, die ons bezig houdt, tienmaal meer verbonden dan tegenwoordig.

Met het goede voornemen, met het tik zou . . . hadde ik toen geleefd" . . . komt men niet tot de zelf verloochende gehoorzaamheid, vooral toen geeischt.

O zoo diep is destijds gevoeld, dat het is: »'k Zal door Uw kracht U dienen voor Uw leven,"

Sluiten