Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immers, zoowel als een man in het bezit van zijne rechten en goederen blijft, wanneer hij, met zgn huisgezin van orthodox modern wordt, blijft een lichaam, een kerk in dat bezit, al verandert zij honderdmaal van opinie. Alleen het gewis kleine gedeelte dat onder uitdrukkelijke, weibeschrevene en goed bewaarde voorwaarden is gegeven, zou daarop voor het publieke recht eene uitzondering kunnen maken.

Metterdaad, het gaat den schrijver als degenen die zich zoo rijk gedroomd hebben, dat ze, wakker wordende, nog wanen rijk te zgn.

Voorts, waren de Farizeën en Sadduceën ook > indringers;" evenzoo de roomschen, voor en in den tgd der hervorming; maar, zeggen we nogmaals, als de eerste Christenen en daarna de gereformeerden in Frankrijk en elders nu ook eens, met verloochening van hun beginsel, gezegd hadden: »wij blgven, voor indringers wgken wg nooit;" zou dat zoo fier geweest zgn als het klinkt?

Zou dan de Christelijke en daarna de Geref. kerk aanzijn hebben gekregen?

>Dan door geweld" wordt er bijgevoegd; doch zoolang de gereformeerde broeders, ook met het oog op huis en erve, zich onder het anti-christelijk »geweld" der Synode in gehoorzaamheid buigen, is voor meer en ander geweld vooreerst niet te vreezen.

Toen het aankwam op het in gehoorzaamheid volgen, ging de rijke jongeling, daar hij vele goederen had, bedroefd weg.

Het moge ter onzer waarschuwing zgn, broeders!

»Moeten we dan alles zoo maar overlaten en overgeven? . . . Dat nooit!" zeggen velen.

Laten we kalm blijven, Vrienden!

Ik pleit alleen voor gehoorzaamheid aan God en getrouwheid aan onze belgdenis en ons beginsel.

De gevolgen zgn voor rekening van Hem, die gebiedt.

Mg zal het echter zeer verblijden, wanneer Gg als, ten tgde der hervorming in Nederland, ten minste boven

Sluiten