Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Moerdijk, alles meenemen en houden moogt, wat werkelijk het uwe is.

Doch, wanneer op kerkelijk, staatkundig, of welk gebied dan ook, de gevallen eens zoo en niet anders staan, of komen te staan, dat men kiezen moet tusschen gehoorzaamheid aan Gods heilige geboden en inzettingen, naar luid van de belgdenis onzer kerk, èn het behoud van geld en goed, dan, niet waar? is ons daarop te bedenken zelfs zonde tegen God.

De eerste christenen bedachten zich niet, maar gingen uit zonder buidel en male; en dat was, waar het moest, ook het beginsel en de praktijk ten tijde der hervorming. Waar het, om de trouw aan God, niet anders kón, daar schrapte men, om zoo te zeggen, artikel 168 zelfs zonder » verrekening."

En op de vraag van onzen grooten Koning: »Heeft u iets ontbroken?" hebben zij het eenparig antwoord gegeven: >Gij, Heere! hebt alles boven bidden en denken welgemaakt."

»Schrijver! Gij beweegt mij bijna een ....

Denk echter aan >de franc tireurs."

Welnu, als Dr. Kuyper ook mg onverhoopt onder de door hem bedoelde »franc tireurs" wil rekenen; of onder degenen, wien het slechts te doen is om »zieltjes voor hunne kerk te winnen * dan moet ik mij dat getroosten.

Doch zeg dan tevens: Geen beter middel, Hooggel. Broeder! om iemand te doen zwijgen over betgeen men minder gaarne hoort; ja, geen beter middel, om de nwen van ons af keer ig te maken.

Wie toch heeft achting voor de personen, wien het alleen daarom te doen is.

'k Voeg daarbg, dat naar mijne besliste overtuiging de Chr. Ger. Kerk de kenmerken van de zichtbare kerk van Jezus Christus, naar den mensch gesproken, het best en het langst bewaren zal, wanneer zg in haren minder geachten en »afgescheiden" toestand blijft voortleven, in uwe Kerk een wijkplaats voor zekere leden harer gemeenten heeft en niet

Sluiten