Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mg' acht, toen Dr. Kuyper, schreef over » de uitgewekenen," gelgk hg' dat heeft gedaan.

In de eerste plaats dacht ik, toen ik het las, op die wgze kan men onder betuiging van zeer veel sympathie iemand alleen of met zgn tweeën of zijn drieën staan en uitsterven laten.

Voor Paulus en Petrus, die ook uitgeworpen werden, veel sympathie; insgelijks voor Luther en Calvijn; en evenzoo voor de Cock en die met hem uitgeworpen werden; maar niet voor degenen, die hen volgden! » Mannen!" gelooft ons — wij hebben allen lof voor U; doch wij blijven en laten U dus alleen staan en uitsterven."

Ziet, daarop dacht mij moet dat neêrkomen. Want, dat ook ieder lid den strijd kerkrechtelijk opnieuw begint en uitstrijdt, kan een man als Dr. Kuyper, dunkt me, willen noch eischen.

Dat is nooit gebeurd en zal ook wel nimmer geschieden.

In de tweede plaats werd dit zeggen oorzaak, dat ik mg' zoo levendig herinnerde, hoe Gods almachtige genade mij tot dit uitwijken heeft gebracht; want in der waarheid maakt het een onvergetelijk en belangrjjk deel van mgn leven voor God uit.

En met Dr. Kuyper geloof ik dat er eene sprake Gods is niet alleen door Zgn voorzienig bestuur en door de geschiedenis, maar ook door hetgeen de H. Geest werkt in het hart der kinderen Gods.

Gods Geest getuigt met onzen geest. In de eerste plaats wel door de H. Schrift, maar in de tweede plaats toch ook in het heiligdom des harten. De Goddelijke waarheden der Schrift toch doet Hg' waarheid in het binnenste worden. En eerst dan verstaan we de Waarheid en maakt de Waarheid ons vrij.

En nu weet ik wel dat zeer velen met bewgzen uit dit zoo echt practisch en heerlijk leven zeer weinig op hebben. Doch, omdat sommigen op den kansel, in het onderling verkeer en in geschriften het ervaringsleven met de daad al is het niet in belgdenis, in de plaats en

Sluiten