Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het in onze belgdenis uitgesproken geloof der kerk mogen deze volgende bladzijden dan ook worden getoetst.

Het was in den tgd der eerste liefde, in den gelukkigen tgd dat men kan uitgaan noch ingaan, dat geen zaak kan ondernomen worden, zonder Gods aangezicht te zoeken; in den tgd dat geen geding, dat de gehoorzaamheid aan God raakt, kan voorkomen, zonder den Heere te raadplegen. In dien tgd bracht in een zeer klein gezelschap eene geoefende Christin de zaak die ons bezig houdt ter sprake. En daar het de eerste maal was, dat na de bekeering van den vier en twintigjarigen jongeling hierover gesproken werd, zoo kwam, al wat hij door opvoeding ten dezen in zich opgenomen had, er in eens uit.

In een stroom van woorden en met een gloed van overtuiging, den jongeling eigen, die aan de voeten eener vrome moeder en vele vrome menschen is opgevoed en opgegroeid, verzette hij zich tegen de bewering, dat > uitgaan" plicht is. Blgven, strijden, treurenden weenen op de puinhoopen van Jeruzalem, en zooveel meer van hetgeen hij honderde malen gehoord had, bracht hij achtereenvolgens voor. En toen men hem tegensprak, door een en antlor uit de H. Schrift en de belgdenis der kerk daar tegenover te plaatsen, werd hg zelfs een weinig gemelijk en dientengevolge bijtend en spijtig in zijne uitdrukkingen. Ten slotte deed hij al wat hij kon om nog vriendelijk te groeten en ging heen.

Doch toen het de tijd der ruste was, kon hij den slaap niet vatten; het was ook niet wèl van binnen; en het gebed voor de rust was niet opgegaan als anders. Geen wonder, op Gods kinderen, waaraan hij pas door zulke teedere banden was verbonden geworden, was hg' gemelijk geworden, omdat zij hem in het ongelijk hadden gesteld. En dat gemelijk op hen te worden zonde was, wist hij natuurlijk; doch eerst toen het recht ingezien en diep gevoeld werd, deed hij belgdenis en vroeg hij den Heere om vergeving. Maar wat hg' niet wist, was, dat het on-

Sluiten