Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelgk waarin de bewuste dame en hare vriendin hem gesteld had, ook ongelijk bij en voor God kon wezen ; immers hij meende door te »blgven" Gode een dienst te doen. Wat de aanleiding tot het geschil betrof, meende hij dan ook voor Gods aangezicht zich te kunnen vrijpleiten. Doch met welk woord der Schrift zou hg dat doen?

Inderdaad, veeleer dan hij gemeend had, stond hij verlegen. De vastheid ging zelfs verloren, en voor het eerst rees de bede op: «Heere! dit zeggen deze en dat die Uwer kinderen; maar wat zegt Gij, en wat wilt Gij?"

Er was vèrzoening gevonden — en met evengenoemde vraag in het hart en op de lippen sliep hij in.

Sliep hij in, om er ook weer mêe te ontwaken. Ze bleef hem zoo bg, dat hg er niet van tnsschen kon haar telkens en telkens te herhalen.

En toen het gebed ook tot onderzoek dreef, verloor hij langer hoe meer zijne vastigheid in betrekking tot het >möeten blgven."

Voor hem eenvoudig gemeentelid was en werd het slechts de vraag van hier of daar. Waar kan men U dienen naar Uw Woord? Na dagen nu, naar ik meen, van ootmoedig gebed en kalm onderzoek gai/fc voor Gods heilig aangezicht het licht op eenmaal op.

Het door den H. Geest verklaarde, toegepaste en aan het hart geheiligde antwoord van God was, in verband met hetgeen onderzocht en herhaaldelijk gevraagd was, éven duidelijk en afdoende, als voor hem de vrijspraak van de diepbetreurde en beledene zonde, door het geloof in Christus den gekruisigde, was geweest Dat antwoord luidde: »Zijt zeer begeerig naar de redelijke en onvervalschte melk." En: »Trekt niet een ander juk aan met de ongeloovigen ; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? en watzamenstemming heeft Christus met Belial ? of wat deel heeft de geloovige met den ongeloovige ? of wat samenvoeging heeft de tempel

Sluiten