Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk wat hij voor God geloofde te moeten doen ?" Ach neen. Hij viel zichzelven ontzettend uit de hand. Hij had beloofd en gemeend den Heere in gehoorzaamheid te zullen volgen, zoodra de Heere God antwoord en licht gegeven zou hebben. De daad bij het woord te voegen, ging evenwel zoo gemakkelijk niet. Als hij tot de daad wilde overgaan, kwamen alle bezwaren opeens. Wat zouden zijne geliefde ouders, die elders woonachtig waren, zeggen ; wat zijne familie, waaronder zoovele vromen waren, maar die bijna allen behoorden tot de Herv. Kerk; wat zou zijne toekomst wezen; aan hoeveel smaad, verachting en miskenning zou hij zgn blootgesteld? In der waarheid, het werd hem bange, toen hij in zijne consci├źntie voor God gebonden was en toch over zooveel niet heen kon. De Heere wilde hem, van achteren bezien, leeren, dat men ook genade behoeft, om het licht door Hem ontstoken te volgen.

De bede, dat de Heere over dat alles mocht henen zetten, werd dan ook opgezonden en genadiglijk verhoord. Het, door God gesproken: ┬╗ Wie vader en moeder liefheeft boven Mij is Mijns niet waardig," bracht hem op een zekeren dag over het eerste en voornaamste bezwaar heen.

Maar toch deed eerst een tweede aan de ziel geheiligd woord, het woord: Mijne is het zilver en Mg'ne is het goud, spreekt de Heere der Heirscharen," loslaten en tot de daad der scheiding overgaan. Hg deed dit met de bede, dat de Heere het ook nog van achteren, als naar Zijnen wil, zou bevestigen, door er Zg'ne hooge goedkeuring op te schenken. Daaraan meende hij, zou hjj inzonderheid behoefte hebben tegenover de velen, ook van zijne geliefde betrekkingen, die het ten zeerste zouden afkeuren.

En boven bidden en denken heeft de Heere ook deze bede willen verhooren. Op den dag der bevestiging weerklonk het als in de ziel: >En wg'hebben het.profetisch woord dat zeer vast is: en gg' doet wel dat gg' daarop acht hebt, als opeen licht schijnende in eene duistere plaats." Niet langer gevraagd te hebben wat zal die en die zeggen;

Sluiten