Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens op het goudschaaltje, en wel van zijne gedachte aangaande het werk en de leiding van den li. Geest.

Doch, wijl met dit werk geen koopmanschap mag worden gedreven, zoo zal, wanneer soms geldelijke winste door dit schrjjven verkregen wordt, deze gegeven worden aan onze kas voor Emerit.-predikanten, weduwen en weezen.

Doch, nog eens, daar het Woord van God vaster is dan Petrus heerlijke gezichten en dan de ervaringen van al Gods kinderen, zoo beslist natuurlijk, eeniglijk en alleen dat Woord.

Op 's Heeren woord, niet waar, moeten we achthebben, als op het licht in de duisternis ontstoken. Yoor Zijn Woord moet alles vallen.

En naar dat Woord God dienen, kunnen we niet in de Hervormde Kerk.

Zijt slechts aan dat Wóórd getrouw en.... gij zult het ondervinden.

Daartoe Lezers en Lezeressen ! verleene de Heere u en mij Zijne almachtige genade om Jezus Christus wil!

Opdat het in eiken weg bij u en mij zgn moge:

,Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, Mijn pad ten licht', om t donker op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met èeniblij gemoed Bevestigen in al mijn levensjaren, Dat ik uw wet, die heilig is en goed, Door uw gena bestendig zal bewaren "

Sluiten