Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levensweg, een kracht tegen de magt der zonde, eene bron voor wie dorst naar de wateren des levens. En, Gode zij dank! de gave der talen , waardoor aan elke natie Gods woord in hare eigene spraak kan gebragt worden, eens op den Pinksterdag te Jeruzalem zoo luistervol aan christüs Gemeente gegeven, is nog haar eigendom. Want nog wil de Heer, dat aan elk volk in zijn eigene taal de groote daden Gods worden verkondigd, opdat het die geheel en al in zijn eigen geest opneme.

't Zal daarom niet zonder vrucht zijn, wanneer we eens opzettelijk nagaan*, in hoeverre de Christenheid hare krachten aanwendt, om aan ieder volk het woord Gods te brengen in zijne eigene taal. Daartoe wensch ik u te bepalen bij drie Taaifeesten, welke er in de Christelijke Kerk hebben plaats gehad, of nog plaats hebben. Op die feesten bleek het, wat heerlijke kracht door de gave der talen is gewrocht; maar bleek ook, in hoeverre van die gave eene ijdele vertooning wordt gemaakt.

Het eerste dier feesten had plaats te Jeruzalem, het tweede houdt men jaarlijks te Rome, en het derde werd onlangs gevierd te Londen.

Bij de beschouwing van ieder feest zal ik u eerst eene voorstelling geven van het feest zelf; dan u wijzen op deszelfs doel; eindelijk op de uitwerking, die het maakte of nog maakt.

De overdenking er van moge strekken, om ons allen te doen zien, welke ook in dit opzigt de bedoeling en de geest des Christendoms is, en welke der beide Kerken, de Roomsch-Catholijke of de Protestautsche, in dezen het meest beantwoordt aan den wille Gods!

Sluiten