Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer aan, of de toegezegde belofte, dat zij vervuld zouden worden met nieuwen, heiligen geest en als met andere tongen vol kracht, bezieling en overtuiging tot den volke spreken, had thans hare vervulling verkregen. Gewis, zóó moest het zijn! Dat geluid, als dat des winds, des hemeladems, die tongen, als van vuur, hoe was het geen krachtig bewijs, dat de Heer thans vervulde, wat Hij zoo stellig had beloofd!

En waarlijk, ze dwaalden niet en ervoeren, wat door zinnelijke teekenen hun geopenbaard werd. Allen werden vervuld met heiligen geest; het was of de geest Gods hun zigtbaar tegenwaaide. En, vol van dien geest, staan ze op van hunne plaatsen en spreken als met andere tongen en, 't geen het vreemdste in de uitwerking des nieuwen geestes is, zij voeren bij wijlen het woord in vreemde talen, zoodat de feestgangers uit de verwijderdste streken hen hoorden spreken in de taal, waarin zij geboren waren; hoorden spreken vau de groote werken Gods in allerlei tongvallen, en wel naar dat de geest hun gaf te spreken.

Ziet daar, M. H.! wat er te Jeruzalem in de feestzaal plaats had.

Evenwel, 't is nog niet voor alle Christenen eene duidelijk uitgemaakte zaak, of men hier werkelijk te denken hebbe aan vreemde talen, of wel aan 'tspreken met nieuwe tongen , dat is , met kracht, vuur, bezieling en overtuiging. Laat ons zien, wat er van de zaak zij.

De Evangelist lukas verhaalt ons Hand. II, dat de vreemde feestgangers elkander toeriepen: » Hoe hooren wij hen in onze talen over de groote daden van God spreken ?" — Daar blijkt dus overtuigend uit, dat er in vreemde talen en niet alleen met nieuwe tongen

Sluiten