Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch hebben wij nu eene voorstelling van het Pinksterwonder, gelijk voor ons hier voldoende is, wij vragen nu verder: wat was deszelfs bedoeling ?

De bedoeling van den Heer hiermede was, door zinnelijke teekenen zijner Kerk te doen verstaan, dat, gelijk de Apostelen op den eersten Pinksterdag het Evangelie verkondigden aan ieder volk in zijne eigene taal, dit ook in latere eeuwen, wanneer 't Christendom over de geheele aarde verspreid zou worden, alzoo geschieden moest, en dat dus elk volk in zijne eigene moedertaal Gods groote werken moest hooren prediken.

Wij zien hierin de wijsheid des Heeren. Zóó toch deed Hij vooreerst zijne eerste gezanten en alle anderen, wien de prediking des Evangelies zou worden opgedragen, krachtig gevoelen, dat het Evangelie tot alle volkeren moest gebragt worden, en wilde Hij tevens bovenal ée dwaling voorkomen, als of 't voldoende ware, dit in ééne taal te doen; als of de Hebreeuwsche of Grieksche taal eene heilige taal zou worden, waarin alleen moest gepredikt en gebeden worden. Dat moest niet; dan immers kon'tChristendom nooit het eigendom van 't hart en leven aller volken worden ; dan zou het bestaan in uiterlijke plegtigheden en onverstaanbare klanken; dan zou God een vreemde God blijven voor 't arme hart, nooit een Vader worden voor alle menscben. Zou dat geschieden , dan moesten allen Hem in de taal des vaderlands, die men alleen regt kent en lief heeft, kunnen hooren en aanbidden.

Of zijn er welligt onder u, die nog twijfelen of het de wille Gods is, dat ieder volk in zijn eigene taal Hem hoore prediken en aanbidden? Dan wil ik

Sluiten