Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en komt tot nadenken over 't geen waar is, goed, nuttig en goddelijk; zóó wordt het Evangelie begrepen en in beoefening gebragt; zóó, maar zoo ook alleen, wordt het verstaan , ontvangen en maakt het eene natie tot een vrij en zelfstandig Christelijk volk.

Dat alles vermag het Evangelie niet, zoo 'tin een vreemde taal tot de menschen spreekt. Dan — de geschiedenis leert het — verliezen de volken hun oorspronkelijk karakter; dan wordt dit niet gewijzigd en ontwikkeld naar zijne eigenaardigheid, maar geheel en al veranderd of ook gewelddadig onderdrukt. En dat wil God niet, die zelf aan de'menschen en volken dit onderscheiden karakter schonk. Hij wil, dat ieder volk zijne eigenaardigheden behoude, maar dat deze door 't Evangelie worden veredeld en Hem onverdeeld toegewijd. Daartoe moet het Evangelie tot hetzelve komen in zijne eigene taal en 't alzoo opwekken, om in die eigene taal er over te spreken en te schrijven.

Ziet, M. H.! daartoe door een blijvend, leerend zinnebeeld op te wekken, dit was het doel van 'tPinksterwonder, dit deszelfs diepe en rijke beteekenis. En waarlijk, 't was wel noodig, dat zulk een zinnebeeld aan cbristus Kerk gegeven werd. Het denkbeeld toch, dat alle volken tot God zouden gebragt worden , werd zelfs door petrus niet aanstonds begrepen, en hoe velen met en na hem begrepen 't evenmin. En dat aan ieder volk 't Evangelie gepredikt moet worden in zijne eigene taal, hoezeer ook dat denkbeeld behoefde gewekt te worden, ligt in den aard der zake. Want met welke godsdienst had dit toen plaats ? Alle godsdiensten waren immers volksgodsdiensten of vereeringen van God bij dat ée'ne volk in gebruik; zij werden in de; eene taal van dat ééne volk gevierd,

Sluiten