Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan omtrent drieduizend zielen!" — Een kort, doch veel zeggend woord! Drieduizend werden aangegrepen door de hoogere kracht, die van ohristus Gezanten uitging; drieduizend bogen hunne knieën voor den verachten Nazarener, die kort geleden als een uitvaagsel der menschheid aan 't schandhout den adem had uitgeblazen!

Maar in den loop der eeuwen is die uitwerking nog veel heerlijker geworden. Dat spreken in vreemde talen werd als leerend zinnebeeld voor Christus Kerk door velen begrepen en in practijk gebragt. Ik wil u op een drietal wijzen, die ons toonen, dat ze 't verstonden, wat de Heer door dit zinnelijk teeken zijner Kerke toesprak.

De Kerkvader augustinus schreef: «Het grootste en noodigste teeken van den in de geloovigen komenden geest was, dat ieder van hen in de talen van alle volken sprak; waarmede werd te kennen gegeven, dat er eene algemeent Kerk onder alle volken zou ontstaan, die in alle talen zou spreken." — Paus johannes VIII schreef: wJNiet in drie talen alleen, (het Hebreeuwsch, Grieksch en Latijn), maar in alle talen God te prijzen, worden wij opgewekt door een heilig gezag, 't welk vermaant, zeggende: Looft den Heer, aUe volken! Prijst Hem, alle natiën! En de Apostelen hebben, vol des heiligen geestes, in alle talen Gods groote werken verkondigd. Daarom laat ook paulus, die hemelsche trompet, zich aldus hooren: Alle tong (of taal) belijde, dat onze Heer jezus Christus ter eere van God den Vader is! — Over welke talen hij ons ook genoeg en duidelijk in den eersten brief aan de Corinthiërs vermaant, hoe wij, in talen sprekende, Gods Gemeente moeten stichten."—

Sluiten