Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der talen te Londen gehouden, in de jaren i85i en i855.

III.

Wie uwer weet het niet, M. H.! dat in 'tjaar i85i binnen Londen de wereldberoemde tentoonsteiling plaats bad? Daar lagen de kunstvoortbrengselen van meest alle natieën der wereld prachtig ten toon gespreid, 't Glazen paleis schitterde van de weelde en den kunstarbeid van oost en west, van zuid en noord! Geen wonder , dat duizenden en nogmaals duizenden van alle oorden der wereld den kunsttempel binnen traden. De kinderen der wereld konden zich niet verzadigen aan al 't genot, niet genoeg roemen over al, 't geen hier der weelde en kunst werd aangeboden. Maar wie niet genoeg had aan 't goed der aarde; wie wat meer verlangde, dan 't geen de zinnen streelt of welvaart en rijkdom voedt, die zag met zielevreugde, dat deze tentoonstelling, een triumf der nijverheid, der kunst, des vredes en des handels, ook een hoogeren zin had. Hij lette ook op de godsdienstige plegtigheid, waarmede zij geopend en gesloten werd. Hij zag ook, dat onder al het goed der aarde, 't welk schitterde en verblindde, op eene plaats der eere, een groot aantal prachtig gebondene Bijbels lag, in i48 verschillende talen overgebragt.

Waarlijk, dat was een zielverheffende aanblik! Zoo bleek het krachtdadig en aanschonwelijk, dat terwijl veler kracht, vernuft en gave er op bedacht waren, om van kunst en wetenschap het meest mogelijk aardsch voordeel te trekken, er niet minder kracht was aan-

Sluiten