Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den eene groote vergadering belegd, bestaande uit leden en begunstigers des Genootschaps, ten einde te overdenken, wat heerlijke zaden het Genootschap, gedurende eene halve eeuw had uitgestrooid, welke vruchten het had mogen plukken, en wat er verder voor hetzelve zou te verrigten zijn, om aan ieder volk in zijn eigene taal Gods groote daden te verkondigen. De vergadering bestond uit godsdienstleeraars, edellieden en burgers, verscheidene duizenden in aantal. De voorzitter drukte in korte woorden uit, wat dank men Gode verschuldigd was, als die het Genootschap, uit kleine beginselen ontstaan, zigtbaar had gesterkt en tot grooten wasdom gebragt. Hij toonde verder aan, dat onder de i48 talen of tongvallen, waarin door hetzelve de Heilige Schrift was overgezet en gedrukt geworden, 121 waren, waarin zij nooit vroeger in druk was verschenen. Verder bleek het, dat door den arbeid der vereenigde Genootschappen van Engeland en 't vaste land niet minder dan 43 millioenen afdrukken der Heilige Schrift geheel of in gedeelten verspreid en in de tegenwoordige eeuw voor omstreeks 600 millioenen menschen toegankelijk gemaakt waren. Vooral maakte de voorzitter opmerkzaam op de bijzonderheid, dat er onder de talen, waarin de Bijbel gedrukt is, 25 waren, die alleen als spreektaal bestonden. Zij hadden geen abc, en er kon niet in worden gedrukt, dan nadat eerst, door onvermoeiden ijver, van die spreektaal eene schrijftaal was gemaakt. En waarlijk, dat feit verdiende wel opzettelijk vermeld te worden; dewijl er buitengewone geestkracht, stoutheid van gedachte, kennis en bekwaamheid gevorderd werd, om voor 25 talen een schriftvorm te scheppen.

Sluiten