Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Rome het tegendeel vertoont, van wat men behoort te doen: ieder volk in zijne taal het Evangelie te brengen. De feestzaal te Rome gelijkt, wat den vorm betreft, naar die te Jeruzalem; doch wat den geest aangaat, daar heerschende, neen, die was er niet te vinden! Te Jeruzalem hoorde ieder volk in zijne taal Gods groote daden, om ze te begrijpen; te Rome hoorde men allerlei talen, om ze niet te begrijpen, maar zóó, dat de hoorders niet zelden er om lachten.

Zoo spot men met het heiligste! Zoo vergenoegt men zich met ijdele klanken, zonder eenige waarde. Zoo beweegt men zich in Apostolische vormen, terwijl men met alle kracht er op zint, om regtstreeks den geest der Apostelen tegen te werken. Zoo drijft men spot met het Christendom !

De Heer sprak eenmaal van al de volkeren der wereld: »Ik zal ze alle tot mij vergaderen." — En daarom gaf Hij zijner Kerk een duidelijk sprekend zinnebeeld, waardoor Hij haar als toeriep, dat aan ieder volk op duidelijke wijze het Evangelie moest worden verkondigd; opdat dit Evangelie in elk volk, in elk hart eene fontein van levend water wierd, springende ten eeuwigen leven. Dat immers moest geschieden, zouden alle volkeren Hem waarlijk worden toegebragt. Maar in plaats dat men Hem gehoor geeft, gaat Rome heen, om, terwijl het den schijn aanneemt, als of het die stem zal gehoorzamen, de volkeren in Rome's taal het Evangelie te prediken en alzoo in stede van aan Christus, aan hare heerschappij te onderwerpen. Zoo drijft het openlijk den spot met 4 Christus en zijn rijk. Schijnbaar doet het, wat Chris¬

tus wil, inderdaad doet het juist het tegengestelde.

Sluiten