Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En terwijl men dat doet, bespot men de menschen. Of wat dunkt u, M. H.! is het geene spotternij, der wereld eene grootsche voorstelling te geven van eene der heerlijkste krachten , terwijl men die krachten aanwendt tot zondige bedoelingen ? Is het geene spotternij, den menschen diets te maken, dat men zal uitgaan tot de verste volken, om ieder volk in zijne taal Gods woord te doen hooren, terwijl men dat doet in eene taal, hun geheel onverstaanbaar ?

Zoo zien we dan, wat het Protestantisme werkt in den geest der Apostelen op den weg door hooger hand aangewezen ; maar ook, hoe dwaas, hoe zondig, Rome handelt, boe zeer het eene van Gods beste gaven tot een ijdeie en zondige vertooning maakt.

Jammer, driewerf jammer voorwaar, dat men genoodzaakt is, op zulke droevige feiten te moeten wijzen! Maar, hoewel we dit met zekeren weerzin doen, toch moeten wij. Want de waarheid moet gezegd worden, zij het ook, dat zij beschame, vernedere of verhittere! De waarheid moet luide worden gepredikt, opdat zij heersche en de magt van leugen en zonde worde vernietigd!

Dat we dan, wat naam we dragen, onder wat vorm we den Heere dienen, prijs stellen op haar bezit en 't geenszins schromen, haar openlijk hulde te brengen. Indien we alzoo gezind zijn, gewis, dan zullen wij 't van ganscher harte toestemmen, dat ook weder in dit opzigt in de Protestantsche Kerk wel, in de RoomschKatholieke niet de wil des Heeren wordt opgevolgd. Dan zullen wij niet rusten, zij onze kracht vermogend of luttel, voordat de magt dier ontrouwe en afvallige geheel is verbroken, opdat de stem des Evangelie kome tot allen in begrijpelijke en levenwekkende klanken,

Sluiten