Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den uitgever dezes:

J. D. SIEGMÜND Jr., (in leven) Evang. Luth. Pred. te Schiedam. HET LEVEN vak JOAJNNES CHRYSOSTOMUS, volgens de nasporingen van Meander , Böhringer en anderen , voor hel. christelijk gezin van onze dagen beschreven door Friedrich Matth. Perthes, Predikant te Moorburg. f 1-25.

f. PRINS, Pred. te Amsterdam. THEODOOR en LÜCILE , of de zegepraal der waarheid. Een godsdienstig verhaal uit onzen tijd. Naar liet fransch van A. Monod. Tweede

druk. . '. - „-90.

In carton - 1-20

DE BEKOMMERDE PROTESTANT, in zijne vrees voor de Roomsche Bisschoppen gerustgesteld. Mededeeling van X , . - ..-25.

P. de GOEIE, (in leven) Pred. te Heerenveen. NAGELATENE LEERREDENEN - 1-80.

Ds. S. CROMMELIN, EEN BROEDERLIJK WOORD hetrefFende Doofstommen; gerigt aan zijne geëerde medebroeders in de heilige Evangelie-bediening. Tweede druk. - ..-25.

FRIEDRICH PERTHES in zijn leven en bedrijf geschetst door zijnen zoon Clemens Theodoor Perthes , Hoogleeraar in de Rogten te Bonn. Eerste en Tweede deel. . - 5-50.

OOK EEN MENSCHENLEVEN, al was 't maar van een Hondenjongen. Eene vertelling voor al wie er naar luisteren wil. Naar het hoogduilsch van W. O. von Horn • door J. J. A. Goevernedr. Met platen - 1-25.

Dr. .1. G. OTTEMA, Verhandelingen omtrent het tijdvak der BABYLONISCHE BALLINGSCHAP. ... - 'g-75.

J. H. van der PALM, SALOMO. Nieuwe uitgave, in 25 afleveringen a 80 cents, bij inteekening.

AL DE LEERREDENEN. Nieuwe

uitgave. Prijs bij inteekening in gr. 8°. per deel. - 2 25.

In goedkooper formaat. . - 1 -80.

REDEVOERINGEN, VERHANDELINGEN en LOSSE GESCHRIFTEN. Goedkoope nilgave, in postformaat. Eerste tot vierde deeltje. . . - ó-»».

Met nog een deeltje compleet.

Ds N1COLAAS BEETS, HET LEVEN en KARAKTER van Prof. J. H. van der Palm. Met portret. . - 8-!.».

Sluiten