Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstand verduistert ten aanzien van hetgeen redelijk en rechtvaardig is; en het geweten op valschen grond gerust stelt, dewijl daar zoo veel, en meer, ja alles bij door kan, en de ernst van het christelijk leven er ten eenenmale door ondermijnd, en het Christendom en de Bijbel voor de wereld tot eenen smaad en spot wordt, waar beiden eene eere van God en zijnen Christus behoorden te wezen.

Om die reden zeggen wij: Onmogelijk! duizendmaal onmogelijk! op het beweren, dat God zijnen Zoon in onze plaats zou hebben gestraft. Het is wartaal en dwaasheid, waarin vele vromen zich hebben laten verstrikken, en waaruit de geleerden onder hen zich niet kunnen losworstelen; maar wij verheugen ons, hoewel de leer van plaatsvervangend straffen in velerlei opzicht het verstand verduisterde, dat het geweten nog met God instemt, en die leer veroordeelt, anders ware het Christendom onder den invloed dier leer voorzeker reeds lang te gronde gegaan. Neen, meer. Wij zouden die leer misschien kunnen vergelijken bij een gebouw der oudheid; een kasteel, dat dienen moest om daden van geweld te plegen, en zich tegen rechtvaardige wraak te beveiligen, maar waarvan de tijd voorbij is, hoewel de gedenkteekenen hier en daar nog gevonden worden. Met moeite moge men er toe komen, om die gedenkteekenen weg te ruimen; omdat zij, op zich zeiven beschouwd, minder schadelijk zijn, de geschiedenis in herinnering brengen, en zelfs tot dankbaarheid stemmen, omdat men gevoelt in zooveel beschaafder tijden te leven; maar als allerlei reptiliën zich daarin en daarachter verbergen, dan is het zaak de menschen er tegen te waarschuwen, en misschien zelfs om de laatste sporen er van op te breken, zoodat geen steen op den anderen gelaten wordt. Zoo is ook de tijd voor de leer van het plaatsvervangend straffen voorbij. Door heidenen uitgedacht om, zoo

Sluiten