Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die wij het aandeden, ondergaan en gedragen, opdat, onder Gods voorzienig bestunr, ons heil er uit geboren zou worden.

Wij achten wel, dat het gansche volk, als een geheel geplaagd, van God geslagen en verdrukt werd.

5. maar om ons met den waren God, en met ons zeiven bekend te maken, zijn ook de rechtvaardigen onder hen verwond, en om ons door hunne kennis en deugd met onze zonde en onkunde bekend te maken, en er van te verlossen, werden ook zij verbrijzeld en onder ons verstrooid, en zie, onder Gods voorzienig bestuur hebben de mishandelingen, die wij hun aandeden, hun geloof aan het licht gebracht, en door hun geloof zijn ook wij tot geloof, en tot vrede des harten gekomen, zoodat door hunne striemen ons genezing geworden is.

6. Inderdaad, in ons ongeloof, en in alles, wat wij hun aandeden, dwaalden wij allen als schapen, en gingen een iegelijk onzen eigen weg, en de Heer heeft toegelaten, dat ons aller misdaden hen troffen.

7. Hoe hebben wij gewoed in onze verdrukking, vooral van de rechtvaardigen onder hen, doch zij zwegen; ja, als lammeren hebben zij zich ter slachtbank laten leiden, en als schapen die stemmeloos zijn, als zij geschoren worden, alzoo deden zij hunnen mond tot vloeken of schelden niet open.

8. Door hoogmoed en dwingelandij werd hen hun recht ontnomen, en wie was er, die voor hen in de bresse trad? Memand! Maar als volk heeft hun bestaan opgehouden, en zijn zij uit het land der levenden afgesneden! (verg. Jes. 25 : 8; 26 : 19; Hos. 13 : 14).

(Door de overtreding Mijns volks, als een geheel, is deze ellende ook op mijne knechten, de rechtvaardigen gekomen!)

9. En als volk hebben zij hun graf onder ons in

Sluiten