Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijn roept, en vervolgens de wateren van het drooge scheidt, en aarde, water en lucht vruchtbaar maakt en bevolkt, zoodat het geheel tot nut en zegen kon zijn voor hem, die, als het beeld Gods, over alles de Heer en Meester zou wezen. Hij heeft alles geschapen om te volmaken, en vooral om den mensch tot hoogere volmaaktheid te voeren in gemeenschap met, en door gehoorzaamheid aan Zijne bevelen. Maar wij zien ook terstond den geest des boozen werkzaam om den mensch, door ongehoorzaamheid, die gemeenschap met God te doen verhezen en tot rampzaligheid te brengen.

Nadat het den booze gelukt was den mensch door list en bedrog te verleiden, is God echter voortdurend werkzaam geweest, om den mensch weder terecht te brengen; maar waar God poogde te behouden, daar poogde de duivel steeds op nieuw om te verwoesten, en vandaar dien eeuwig durenden strijd onder de menschen Gen. 6: 3, waardoor echter tevens elk woord en elke daad in de Heilige Schriften, ja ook in het dagelijksche leven, niet op zichzelven staat, maar altijd in tegenstelling moet beschouwd worden, en elk woord, en elke daad tevens eene profetie is van hoogere openbaring van God en den booze, waarin de laatste eindelijk de nederlaag bekomen zal.

Dat die nederlaag des boozen komen zal is ontwijfelbaar zeker. Zij is juist een gevolg van 's menschen val, dat is, zoowel de vrucht van een beschuldigend geweten en de ellenden des levens, waaronder het menschdom voortdurend gebukt gaat, als van de goedertierenheid en genade van God, waaronder wij leven, en die ons gepredikt wordt, waartegenover de booze niets anders te stellen heeft dan wereldsch genot, dat met den tijd vervliegt, en dat bovendien nog vergald wordt door de bewustheid van een rechtvaar-

Sluiten