Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dig oordeel na den dood, dat in aller boezem gevonden wordt.

Die strijd moet eindelijk op de overwinning van de waarheid over de leugen, en van het goede over het kwade uitloopen. De geest zal eenmaal over het vleesch en de stof zegepralen. Het komt er maar op aan nu de man, de mensch, gevallen is, dat de maninne, 's menschen geest (waarvan de vrouw slechts een beeld is) tot rijpheid kome, naar God vrage, bevrucht worde, bare, en voor den hemel leve; en terwijl de mensch geleerd had, dat afwijking van gehoorzaamheid, door verleiding en lust der zinnen, de rampzaligheid berokkend had, en berokkenen zou, had hij tevens geleerd, dat God in waarheid de bron en aansprong alles goeds en der gelukzaligheid is, en dat gehoorzaamheid aan Hem, die gelukzaligheid verzekerd zou hebben, en was er beschuldiging, schaamte , rouw en verberging! maar ook vatbaarheid om het vonnis dat over den man, den mensch (immers ook over de vrouw!) uitgesproken werd: „Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeeren," te billijken, en om de vrouw, de maainne, naar haren Man, „Heer der Heirscharen is zijn naam", Jes 54: 5, te doen begeeren, opdat haar zaad, het kind des geestes, geboren uit de hereeniging van Gods en 's menschen geest, der slang den kop vermorselen, en over de stof en de verleiding triomfeeren mocht.

Onder zulke omstandigheden, en met de belofte dat het zaad der vrouw, der mminne, der slang den kop vermorselen zou, werd de mensch in de wereld gezonden , en had de strijd tegen de zonde, met bewustheid van hetgeen goed en kwaad is, eenen aanvang genomen. Zie het in den strijd der mamVme, het geestelijke in Abel, den rechtvaardige, tegen Kaïn:,terwijl Kaïn hem naar het lichaam vermoordde, en daarna

Sluiten