Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwervende en dooiende was op aarde, spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Zie het in Nbach, den prediker der gerechtigheid: terwijl het overige van het menschdom in zijnen wrevel omkomt, wordt hij gespaard, en mag hij met de zijnen het vernieuwde gelaat des aardrijks aanschouwen en beërven. Zie het in de geschiedenis van Sodom en Gomorra, waar een rechtvaardige Lot. dag aan dag zijne ziel heeft gekweld over het zien en hooren van hunne goddelooze werken: terwijl die steden door vuur van den hemel verwoest werden, wordt hij gered en door de engelen naar eene veilige verblijfplaats gevoerd. Ja, overal vinden wij hetzelfde — den geest der waarheid en der heiligheid in strijd tegen leugen en zonde, en overwinnende naar den geest, terwijl de geest van leugen en zonde naar het vleesch overwint, maar eindelijk ten verderve voert.

Gelijk nu in het paradijs de belofte aan de mminne gegeven werd, zoo werd zij later aan Abraham en zijn zaad geschonken. Het was dat eeuwig vrouwelijke, dat de belofte had, en dat zich, volgens de overlevering, uit Abraham zoo heerlijk openbaarde, waardoor hij tot eenen vader van vele volken werd gesteld, en tevens de belofte ontving: „In u, en in uw zaad, zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden."

Voorzeker, hij werd de vader van Izaak, en door Izaak van Jakob, naar het vleesch; en onder de nakomelingen van dezen zou de kennis en dienst van God in uitwendige vormen etc. bewaard worden; maar het waren toch Izaak, als kind des geloofs, en Jakob, als worstelaar met God en de menschen, en de Israëliten, als dragers van den geest en het wezen, dat in de vormen van hunnen godsdienst verborgen lag, waarmede de Heer in den meest eigenlijken zin rekening hield. Gen. 18: 17—19.

Daarom kon ook de zoon der dienstmaagd, die

Sluiten