Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar het vleesch geboren was, geenszins erven met den zoon der vrije, die naar den geest geboren was; en daarom hield Jakob voortdurend zijnen broeder bij de hielen en werd eindelijk zijn overwinnaar; en daarom was er sedert dien tijd altijd een geestelijk Israël onder het vleeschelijke Israël verborgen. Zoolang dat geestelijke Israël dat vleeschelijke Israël vasthield en al worstelende overwon, was er voorspoed en geluk, zooals ten tijde van David en Salomo; maar zoodra begon het vleeschelijke niet den baas te spelen of de ellende groeide van dag tot dag aan, gelijk wij, van af den laatsten tijd van Salomo's regeering zien kunnen, totdat eindelijk het volk, als volk, sterft en ten grave daalt, en allen als ballingen onder de Heidenen moeten omzwerven.

Op die wijze kwam echter met het vleeschelijke — ook het geestelijke Israël onder de volken, en beiden werden naar hunnen eigenlijken aard onder die volken bekend: het eene als bereid om *op het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, des accoordgezangs en allerlei soorten van muziek," de afgoden te aanbidden; het andere om, niettegenstaande bedreiging met verbranding in den vurigen oven, pal te staan, en te zeggen: „Zal het zoo zijn, onze God, dien wij eeren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uwe hand, o koning! verlossen, maar zoo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uwe goden niet zullen eeren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden," en terwijl het vleeschelijke Israël, met al zijne schikkingen naar den wil der menschen, zich met de Heidenen verheugt, wordt het geestelijke Israël wel gekweld en mishandeld, maar bidt het voor de overtreders, wordt in zijne representanten uit den vurigen oven verlost, doet de vorsten en koningen verbaasd

Sluiten