Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den eenigen waarachtigen God, en van de heerlijke beloften, waarop zij hoopten, en werden op die wijze het middel om in de volheid des tijds ook hen met de vervulling dier belofte, dat is, met den Christus, den zoon van David, den zoon van Abraham, den zoon des menschen, den Zoon van God, bekend te doen worden, die overal, eerst in de synagogen, als zoovele brandpunten, den Joden, maar daarna ook den Heidenen verkondigd werd.

Wie, die over deze dingen nadenkt, moet over dit een en ander niet verbaasd staan, en Gods ontfermende liefde en wijsheid niet bewonderen, die, niettegenstaande steeds geweldiger openbaring van zonde en ontrouw, en van leed en vervolging, zich steeds heerlijker openbaarden," om eindelijk allen te omvatten.

Zóó stond Israël daar als de knecht Gods onder de volken, en zóó was onder Israël, ja van de grondlegging der wereld, van Abel af tot op Zacharia, den zoon van Barachia, het Lam geslacht geworden, en zóó konden de vromen van den ouden dag, lijdende om der waarheid en der gerechtigheid wille, hoewel slechts in duistere trekken, vermoeden, als De Hope Israëls en der volken, de Zoon des menschen en Zoon des levenden Gods komen zou, dat dan óók de volheid van satanische werkingen zich zou openbaren; dat, waar zij in trouw en onderworpenheid aan God, zich als lammeren ter slachtbank heten leiden, zulks ook in de hoogste en volkomenste mate met Hem het geval zou wezen, maar dat dan ook alle machten der duisternis in het openbaar ten toon gesteld, de dood, en hij, die het geweld des doods had, dat is, de duivel, overwonnen , en het Gods-rijk gevestigd zou worden, en zie, gelijk door éénen mensch de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, en de dood door alle menschen doorgegaan is, op welken allen gezon-

Sluiten