Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digd hebben, alzoo is ook door éénen mensch, —den Zoon des menschen en Zoon van God, de gerechtigheid , de opstanding, de hemelvaart, het zitten ter rechterhand Gods met alle macht in hemel en op aarde, geopenbaard, en indien de Geest desgenen, die Jezus uit de dooden opgemaakt heeft in u woont, dan zal Hij, die Christus uit de dooden opgewekt heeft, ook uwe sterfelijke lichamen levend maken door Zijnen Geest, die in u woont.

Dat zijn geschiedenissen en tevens profetiën, en zoo kunnen de profetiën profetiën zijn, en zich tevens veelvuldig als geschiedenissen herhalen.

Dit in aanmerking nemende, zoo kan dan ook de profetie van Jes. 52 : 13, en wat daar volgt, volkomen op den Christus toegepast, en gelijk daar van het geestelijk Israël in het meervoud, van hem in het enkelvoud, en in den meest verheven zin des woords gezegd worden:

Jes. 52 : 13. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen; hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden.

14. Hoewel velen zich over hem ontzetten zullen; zóó verdorven zal zijn gelaat in zijne omwandeling op aarde wezen, meer dan van iemand, en zijne gedaante, meer dan van andere menschenkinderen,

15. Zoo zal hij toch velen (met zijne kennis en deugd, zie 53 : 11) besprengen, ja, koningen zullen hunnen mond over hem toehouden.

Dien het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet verstonden, die zullen het begrijpen!

Niettegenstaande deze heerlijke beloften mocht echter ook hij voor zijnen dood wel uitroepen:

53 : 1. (verg. Joh. 12 : 38.) Wie heeft mijne prediking geloofd, en aan wien is de arm des Heeren geopenbaard ?

Sluiten