Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opstaan en ten hemel varen, en het welbehagen des Heeren zal door zijne hand gelukkiglijk voortgaan.

11. Vanwege den arbeid zijner ziel zal hij het zien, en van het goede verzadigd worden; door zijne kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen tot rechtvaardigheid leiden: want hij zal wel veel van hunne ongerechtigheid te verduren hebben, maar hen ook door woord en voorbeeld, hoewel in zwaren zielestrijd, onderwijzen en leiden en van hunne ongerechtigheden verlossen.

12. Daarom zal Ik hem een deel geven zoo groot als van velen; hij zal'zelfs de machtigen deelen, gelijk een roof gedeeld wordt 52 : 15, omdat hij aan mijn Geest getrouw, zijn leven niet hef heeft gehad tot den dood toe, zich met de misdadigers heeft laten rekenen, veler misdaden zoo geduldig verdragen, en onder dat alles nog voor de overtreders gebeden heeft.

In Jes. 54 wordt dan vervolgens over den Christus onder het beeld eener vrouw gesproken. Het is de Gemeente, die wel van den beginne der wereld eenzaam, vs. 1 , en versmaad en verlaten ronddoolde, vs. 4, maar nu, als Gemeente, met eeuwige goedertierenheid zal aangenomen worden. Zij zal uitbreken ter rechter- en ter linkerhand onder de Joden, en haar zaad zal zelfs de Heidenen erven, vs. 3. Hare woning zal schoon en heerlijk zijn, vs. 11, 12; hare kinderen zullen van den Heere geleerd zijn; de vrede h'arer kinderen zal groot zijn, en zij, en hun vrede zal door gerechtigheid bevestigd worden, vs. 13, 14. Dit is de erve van den knecht des Heeren, en zijne gerechtigheid is uit Mij, zegt de Heere, vs. 17, uit Mijne kennis vs. 11, gelijk de Zaligmaker zeide: „Ik ken Hem, en bewaar Zijn woord;" en: „Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den eenigen waarachtigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt."

Sluiten