Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziedaar onze omschrijving van deze profetie aangaande het geestelijk Israël, gewijzigd naar den verheven persoon van onzen Verlosser. Wij vinden in dezelve geen plaatsvervangend lijden van Israël voor de Heidenen, noch ook van onzen Heer voor de Joden, of voor het menschdom in het gemeen; maar gelijk de Joden ten behoeve der Heidenen leden, zoo heeft de Heer ten behoeve van allen geleden, en die in Hem gelooft, die heeft het eeuwige leven.

Maar, zoo roept men opnieuw, daar staat toch geschreven, Jes. 53 : 10. „Als zijne ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, dan zal hij zaad zien", en ons wordt geleerd, dat de offerdieren in de plaatê van den zondaar gestraft werden, en een beeld waren van den Christus, die, in de plaats van ons, zondaren, gestraft, onze schuld betaald, en God verzoend heeft!

Gruwelijke leer!

Als God door den profeet afkeurend laat vragen. Ps. 50 : 13—15. „Zou Ik stierenvleesch eten, en bokkenbloed drinken;" zal ons dan geleerd worden, dat Hij lust heeft in menschenvleesch en menschenbloed?

Als God ons laat verkondigen, dat Hij geen lust heeft in den dood des goddeloozen, maar daarin, dat de goddelooze zich bekeere van zijnen weg en-leve, Ezech. 33 : 11; zou Hij dan lust hebben aan den dood der rechtvaardigen? Math. 23 : 34, 35.

Als God geen lust heeft in den dood der rechtvaardigen, zal Hij dan lust hebben in den dood van den eeniggeboren Zoon zijner liefde?

Waar wordt ons geleerd, dat het vermoorden van den Christus eene godsdienstige daad was?

Als het eene godsdienstige daad was, waarom werd

Sluiten