Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij dan niet door de vrienden, maar daarentegen wel door de vijanden des Heeren verricht? Waarom wordt zij dan aan Judas, Cajaphas, Pilatus, en de Joden als de gruwelijkste aller zonden verweten?

Is het niet alsof God in diepe droefheid zijn aangezicht van die misdaad verborg, toen bij den dood des Heeren, de gansche aarde verduisterd werd? Mt. 27 : 45, en zouden de vromen er dan over kunnen en mogen juichen? Hebben de discipelen er over gejuicht? Zouden zij, zoudt gij, geloovigen! den Heiland hebben vermoord, en gemeend hebben, door den Zoon van God te vermoorden, Gode eenen dienst te doen, aan Gods recht voldaan, de schuld betaald en God verzoend te hebben? Beschouwden zij, beschouwt gij, het vermoorden van den Christus niet veeleer als het toppunt van alle misdaden? de volle vrucht van het bittere zaad, dat door den duivel, den menschenmoorder van den beginne, in het Paradijs gezaaid geworden is?

Inderdaad, de offers der Oude Bedeeling, en de moord van den Christus moet uit een geheel ander oogpunt beschouwd worden, dan in de laatste eeuwen bij velen het geval is geweest.

Door onkunde aangaande het wezen en het doel van den verleider tot het kwade vervoerd, ontstond er tusschen den mensch en God eene scheiding. De mensch was toen geestelijk gestorven, en de zonde wrocht in den mensch, om hem ook den lichamelijken dood te gemoet te voeren, en, indien er geene redding kwam opdagen, hem voor eeuwig verloren te doen gaan. Hoe, zou de God der liefde niet alles aanwenden, om zijne verleidde - en verlorengaande schepselen op te zoeken, om zalig te maken? Zalig, nu als verlosten; zaliger dan de engelen, die niet gezondigd hebben, en dus ook geene verlossing behoeven?

Sluiten