Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volks verderven. Gij zult geen werk doen: het is eene eeuwige inzetting voor uwe geslachten in al uwe woningen. Het zal u een sabbat der ruste zijn, dan zult gij üwe zielen verootmoedigen: op den negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uwen sabbat rusten."

Letten wij nu aandachtig op deze woorden: Gij zult uwe zielen verootmoedigen; wie zich niet verootmoedigen zal, zal uitgeroeid worden; wie eenig werk op dien dag doet (iets dat met diepe verootmoediging ten eeuenmale onbestaanbaar is) zal Ik verderven ? wie bemerkt dan niet, dat het op den grooten verzoendag eigenlijk op de verootmoediging aankwam ?

Lezen wij nu Lev. 16.

Ook hier is sprake van verootmoediging vs. 29—31, en in verband daarmede van een zond- en brandoffer; vs. 3, van een jong rund ten zond en een ram ten brandoffer voor den Hoogepriester en zijn huis. en vs. 5 van twee geitenhokken ten zondoffer en een ram ten brandoffer voor het volk. Aaron moet eerst den var des zondoffers, die voor hemzelven zal zijn toebrengen, slachten, en van zijn bloed op en voor het verzoendeksel sprengen vs. 11—14; daarna moet hij den bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn slachten, enten tweeden male binnen den voorhang gaande, ook van dat bloed op en voor het verzoendeksel sprengen vs. 15, en vervolgens vs. 18, 19 eveneens het altaar, dat voor het aangezicht des Heeren is, en het brandaltaar, reinigen en heiligen van de onreinigheden der kinderen Israëls, en daarna de zonden op den weggaanden bok leggen, en dien naar de woestijn uitzenden.

Dit een en ander wordt nu door velen op den Heer Jezus toegepast. Hij wordt geacht met de zonden van de uitverkorenen, of van het geheele menschdom, al naar dat men in de verkiezing of in Gods liefde jegens

Sluiten