Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonden, door geloof in >— en gehoorzaamheid aan hem, zie bladz. 25, vers 10, 11, 12. Alle zonden en ongerechtigheden zijn op hem aangestormd; maar hij heeft overwonnen in liefde tot den dood, en alle machten in het openhaar ten toon gesteld als machteloos om over zijne liefde te triomferen; en die zich tot hem bekeeren, en hem wederom liefhebben en gehoorzaam zijn, ontvangen vergeving van zonden, en worden geroepen, en voelen zich gedrongen, om eveneens de schuld der liefde tot den dood te betalen, door zich tot zijne eer en tot heil der wereld voor de zonde en schuld der wereld ten offer te geven, in hunne pogingen om haar er van te verlossen in zijne kracht! Zie bladz. 15, vers 10, 11, 12.

Maar de besnijdenis dan!

Laat ons zien. — In no. 10 van „Het eeuwige leven" van 1885 kwam een stukje voor over de besnijdenis van Christus. Wij lezen daar op pag. 167: „Toen eerst heeft de besnijdenis hare ware en volle beteekenis verkregen, is van voorafschaduwing werkelijkheid en waarheid geworden, toen Jezus Christus een dienaar werd der besnijdenis van wege de waarheid Gods, opdat hij zou bevestigen de beloftenis der vaderen."

Het komt ons voor, dat de schrijver hier op de besnijdenis zelve gedrukt wil hebben, maar wij achten dat Paulus in Rom. 15 : 8, waarop de schrijver zijne redeneering bouwde, ontwijfelbaar zeker op het Joodsche volk als een besneden volk het oog heeft, en dat hij bedoelt te zeggen, dat Christus in de eerste plaats een bedienaar van het evangelie onder de Joden geworden is, vanwege de trouw des Allerhoogsten aan Zijne beloften, die Hij vroeger aan de vaderen gegeven had:

Sluiten