Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„In u, en in uw zaad, zullen al de geslachten des aardbodems gezegend worden", en diergelijke.

Immers, dat de Schrift meermalen, van de besnijdenis sprekende, het Joodsche volk als een besneden volk op het oog heeft, is duidelijk uit Hand. 10 : 45, Gal. 2:7,8,9. Welnu, volgens de beloften, aan de vaderen gedaan, moest eerst aan de Joden, of de besnijdenis, maar zou daarna ook aan de Heidenen, die de voorhuid hadden, het evangelie verkondigd worden ; opdat ook de Heidenen God, vanwege Zijne barmhartigheid, verheerlijken zouden.

Zóó was voorspeld, en zoo was het geschied, gelijk wij duidelijk uit de woorden en bevelen des Heeren Math. 10 : 5, 6, 15 : 21—28, Luk. 24 : 45—47, en uit Hand. 2 en 10 kunnen zien, en dat dit de bedoeling van Paulus is, behoeft voor den aandachtigen lezer der woorden Rom. ,15: 8—12, onzes inziens althans, geen den minsten twijfel over te laten.

Op zijne verkeerde lezing voortbouwende, zegt de schrijver vervolgens: „Yoor den Zoon van Abraham had de besnijdenis de bet eek en is, dat zijn vleesch onrein was. Die onreinheid moest worden weggenomen. Bij de verwijdering van de voorhuid werd bloed gestort, zij het ook maar enkele droppelen, en die bloedstorting kondigde hem aan, dat zijn leven was verbeurd: dat, werd met hem naar verdienste gehandeld, zijn ziel terstond moest worden uitgestort in den dood; dat ook hij mede betrokken was in het ontzaggelijk rechtvaardig vonnis tegen de zonde uitgesproken: „Ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven", en onder dezen Zoon van Abraham moet dan, volgens het verband der woorden en uitdrukkingen van den schrijver, de Heer Jezus verstaan, en al het gezegde op Hem oegepast worden.

Maar eilieve, is het vleesch per se onrein? Heeft

Sluiten