Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Heere God Adam dan onrein geschapen? — Men denke aan de gevolgtrekkingen, die daaruit voort moeten vloeien!

Of was de Heer Jezus onrein, omdat Hij uit eene vrouw geboren was? Maar hoe moeten wij het dan maken met de woorden, die door den engel tot Maria gesproken werden: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen, daarom ook dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden?

Toch zegt de schrijver, dat het vleesch van den Heere Jezus onrein was, dat die onreinheid moest worden weggenomen, en op pag. 168, dat Hij is gekomen in onze werkelijke, in onze tegenwoordige, in onze gevallen natuur, om die te verlossen en weder te hereenigen met God, van wien wij waren afgevallen!

Maar kan iemand, die in onze gevallen natuur gekomen is, zichzelven weder oprichten, verlossen en weder met God hereenigen? Kan een drenkeling zichzelven en anderen redden?

Voorts, had de Christus het leven verbeurd? Had Hij verdiend te sterven? "Was hij mede betrokken in het ontzaggelijk rechtvaardig vonnis tegen de zonde?

Wij meenden, dat Hij de Heilige was, en dat heiligheid het leven en de voorwaarde van eeuwig leven was; dat de Heer, tot den dood toe gehoorzaam, zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd had, en dat God hem daarom uitermate verhoogd had en eenen naam gegeven, die boven allen naam is; opdat in den naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op' de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid des Vaders: hoe kan men dan zeggen, dat hij het leven verbeurd had, verdiend

Sluiten