Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had te sterven, en mede betrokken was in het ontzaggelijk rechtvaardig vonnis tegen de zonde?

Van harte zeggen wij den schrijver met eene kleine verandering na: „Doen wij de schoenen van onze voeten, waar wij het gebied der besnijdenis betreden; maar betreden wij het toch, en deinzen wij er niet voor terug. Hooren wij met harten, trillende van heilige vreugde, maar ook van den diepsten ernst, wat de Heere, onze God, hier van ons vraagt, en ons te zeggen heeft", — maar dat de besnijdenis voor den Heer de beteekenis zou gehad hebben, en dat God ons hier zou willen leeren, dat de Heer Jezus onze gevallen natuur heeft aangenomen, onrein zou zijn geweest, het leven verbeurd en den dood verdiend zou hebben, en in het ontzaggelijk rechtvaardig vonnis tegen de zonde mede betrokken was, is eene dwaling, die ook al weder aan de leer van plaatsvervangend straffen etc. te wijten is, en niet streng genoeg afgekeurd, niet ernstig genoeg bestreden kan worden.

Wat was toch de beteekenis der besnijdenis? Ontving Abraham haar niet tot een teeken en zegel, dat hij uit het geloof, de besnijdenis des harten, gerechtvaardigd was? en tevens tot een teeken voor allen, die haar na hem ontvingen of niet ontvingen, dat ook zij uit het geloof, de besnijdenis des harten, gerechtvaardigd konden en moesten worden, alsmede dat zij, na zoo geloofd te hebben, als zulke besnedenen van harte wandelen moesten? Rom. 4 : 11, 12, Rom. 2 : 24 29. Gen. 17 : 1.

Dewijl dus de besnijdenis verschillende beteekenis had, naar den toestand des harten dergenen, die haar ontvingen of niet ontvingen; en de toestand des harten van, onzen Heer zoo geheel en al, èn van de onwedergeborenen, èn van den geloovig geworden Abraham verschilde, omdat hij van den Heiligen Geest ontvangen

Sluiten