Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en heilig geboren was; zoo kon zijne besnijdenis de beteekenis niet hebben, dat hij de wedergeboorte of besnijdenis des harten deelachtig worden moest, of dat hij die deelachtig geworden was; maar kon zij voor hem wél eene herinnering zijn, dat, gelijk hij rein en heilig, en afgescheiden van de zondaren geboren was, hij zich ook van de wereld en hare begeerlijkheden rein en heilig bewaren moest, en tevens eene heenwijzing wezen, dat het innerlijke van zijn wezen, zijn geest, zich door al het uiterlijke heen, zelfs tot de aflegging van zijn rein en heilig lichaam in eenen geweldigen en bloedigen dood, een baan breken moest, opdat hij, door gehoorzaamheid tot den dood, te niet zou doen, dengenen, die het geweld des doods had, dat is, den duivel, en macht ontvangen zou om gericht te houden over allen, en om zalig te maken, die in zijnen naam gelooven; maar door zijne besnijdenis kan niet bewezen worden, dat „in zijn persoon, als hoofd der menschheid, al de zonde van heel de menschheid, of der geheele wereld saamgetrokken, vereenzelvigd, als een geheel het lichaam der zonden des vleesches daargestéld en weggenomen werd."

Niet de zonde, maar de heiligheid is in, en door" hem daargestéld, en de zonde veroordeeld. Rom. 8 : 3, 4. Ook is de zonde door hem niet weggenomen, want zij bestaat nog; maar zij wordt weggenomen door geloof in hem, die haar overwon, en aan dengene, die in hem gelooft, kracht geeft om te overwinnen. 1 Joh. 5 : 4, 5.

Der slang den kop te vermorselen, en den gevangenen loslating te prediken; de geloovigen tot ééne kudde te vormen, en hen als overste Leidsman en Voleinder des geloofs tot den strijd tegen de zonde, in al haar diepte en uitgebreidheid, of tot innig waar en heilig zijn, en alzoo tot de overwinning en de kroon der

Sluiten