Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is dat zeventigmaal zeven maal vergeven, volgens Mt. 18 : 21—27? Of is dat eene handeling in overeenstemming met den boozen dienstknecht van vs. 28—35 ? Heeft God zóó gedaan? Moeten wij zóó handelen?

Of heeft de Heer misschien aan den duivel een rantsoen betaald? Maar had de duivel dan recht op de zielen? Had hij ze niet door leugen en bedrog verleid en in het bezit genomen? En dat zou recht mogen heeten? En de Heer zou erkennen, dat de duivel recht op de zielen had, door hem er een losprijs voor aan te bieden? Welk een onzin!

Maar voorondersteld zelfs, dat de Heer zulk een accoordje met den duivel had willen maken, — wat dunkt u, dewijl het den duivel om de zielen te doen was, zou hij niet tot den Heer gezegd hebben: Behoud gij uw bloed maar; ik behoud de zielen? —

Neen! van zulk een acèoord mag geen sprake wezen. „Het zaad der vrouw zal u den kop vermorselen", dat is andere taal. Verg. Hebr. 2 : 14, 15.

Wat dan? Daar staat geschreven, dat hij niet is gekomen om gediend te worden; maar om te dienen, en zijne ziel te geven tot een rantsoen voor velen, dat is, om de menschen zóó in liefde te dienen, dat zijne ziel, zijn leven er mede gemoeid was, ten einde hen door zijne liefde tot wederliefde te winnen. En tot dat uiterste toe heeft hij gediend, en wel tot een losprijs van velen, namelijk van allen, die in hem gelooven en hunne zielen wederkeerig aan hem geven. Daarom lezen wij dan ook in 1 Tim. 2:6, in de Grieksche taal, dat hij zich zeiven tot een antilutron, dat is, tot eene wederkeerige losprijs gegeven heeft. De Heer gaf zich aan en voor den mensch, en als de mensch zich nu wederkeerig aan en voor den Heer geeft, dan is hij verlost en anders niet; en als hij voorts, zoo lang hij leeft, in die overgave leeft, dan bhjft hij be-

Sluiten