Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdenen, anders gaat hij nog verloren! Joh. 15 : 6 e. a. p.

Joh. 1 : 29. „Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt."

De Heer wordt hier vergeleken bij een lam. Maar welk lam ? — Het paasch-lam ? Maar waar lezen wij, dat het paasch-lam de zonde weg nam? Nergens. — Het morgen- en avondoffer dan ? Maar deze vergelijking gaat ook niet, want de morgen- en avondoffers waren geene zond- of schuldoffers, maar brandoffers en herinneringen aan het Verbond, gelijk wij reeds opmerkten. — Het zond- of schuldoffer dan? Maar deze waren niet altijd lammeren, het waren ook wel runderen en bokken. — Het offer van den grooten verzoendag dan? Maar bij die gelegenheid moesten juist twee bokken gebracht worden, gelijk wij gezien hebben. — "Wat dan? Wel, het lam is een zinnebeeld van onschuld en zachtheid, en de Heer heeft zich onschuldig en geduldig ter slachtbank laten leiden, en als een schaap, dat stemmeloos is voor dien, die het scheert, zijnen mond niet open gedaan, om kwaad met kwaad te vergelden, en roept ook ons toe: „Leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van harte, en gij zult rust vinden voor uwe zielen."

Onze bokkenaard moet er uit, en door onze overgave aan den Heer, en ons leven in die overgave, neemt hij ons aan, leeft hij in ons, wordt onze bokkenaard bij aan- en voortgang in dien van een lam veranderd, de zonde uit ons hart en leven weggenomen, en op die wijze wil hij zelfs de zonde der wereld wegnemen, en allen rust en vrede schenken.

Hand. 20 : 28. „Zoo hebt dan acht op uzelven, en op de geheele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente

Sluiten