Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door zijn eigen bloed."

Wij zouden hier eerst kunnen vragen: Door wiens bloed? Het bloed Gods ? Het bloed des Heih'gen Geestes? Het bloed van den Heer Jezus? Uit andere plaatsen der H. Schriften weten wij, dat hier het bloed van den Heer Jezus bedoeld wordt, maar in deze tekst staat dat niet, en wij zeggen dit slechts om te doen gevoelen, dat men den bijbel lezende, den bijbel met den bijbel behoort te vergelijken, om tot recht verstand te komen. Menigmaal moet de eene tekst uit de andere aangevuld worden; menigmaal wordt iets voorwerpelijk gezegd, dat onderwerpelijk moet opgevat worden, en omgekeerd; en menigmaal moet door bloed iets geheel anders dan bloed worden verstaan enz. enz.

Den bijbel met geestelijke oogen te lezen, is niet ieder mans werk, en die er veel in gevorderd is, heeft toch daarin de volmaaktheid nog niet bereikt. Daar is een diepere zin in de wet van Mozes, die door het evangelie aan het licht is gebracht; en daar is een diepere zin in het evangelie, die alleen onder de leiding des Heiligen Geestes kan begrepen worden; en zelfs die leiding is als een voortgaand licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.

Nu lees ik hier in de Grieksche taal het woord periepoieesato, hetwelk zooveel beteekent als bewerkt, of nog beter, omgewerkt heeft; derhalve, „welke hij omgewerkt, dat is, tot geloof en bekeering gebracht heeft, door zijn eigen bloed. En dan heeft men hier niet zoo zeer aan het bloed te denken, maar aan zijne liefde tot den bloede.

Daar zijn eenvoudige zielen, en zelfs geleerden, die zeggen, dat één druppeltje bloeds van den Heere genoegzaam was, om de geheele wereld te redden; maar waarlijk, dan had hij zich wel even in den vinger

Sluiten