Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verdraagzaamheid Gods; en tevens tot aanduiding van hetgeen Hij voor rechtvaardigheid aanziet, als Hij ook in dezen tegenwoordigen tijd de zonden vergeeft, namelijk, het geloof, de overgave des harten, zoodat Hij in waarheid rechtvaardig is, als Hij rechtvaardigt dengene, die uit het geloof van Jezus is, dien Hij in zijn bloed, in zijne liefde en gehoorzaamheid tot den bloede, tot den dood toe, aan allen voorgesteld heeft. — Het is alsof God zeide: Zietdaar mijn Zoon, de Volmaakte, gehoorzaam tot den dood in liefde tot Mij en tot u; en dat is mijn eisch ook aan TJ; maar indien gij in hem gelooft, dien Ik zoo in zijn bloed aan u voorstel, en, door geloof in hem, bereid zijt, om Mij eveneens, door liefde, tot den dood toe gehoorzaam te zijn, dan vergeef Ik u al uwe zonden van vroeger, en alle afdwalingen en gebreken, die nog heden tegen uwen wil in u zijn overgebleven, ziende op dat geloof des harten (dat geloof in hem, in zijn bloed, in zijne liefde tot den bloede toe), dat van alle zonden reinigt.

2 Cor. 5 : 21. „Want dien, die geene zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem."

"Wij zouden hier gaarne het 20ste vers bij willen voegen, en dan zien wij hier opnieuw, dat de mensch geroepen wordt om zich met God, niet God om zich met den mensch te laten verzoenen, en wel, omdat Hij dien, die geene zonde gekend heeft, die geen zondaar was, heeft laten behandelen alsof hij een zondaar geweest ware. — En wij bidden, hoe kon dit anders, dewijl hij, hoewel hij de heilige en rechtvaardige was, onder de zondaren en onrechtvaardigen kwam, om hen van hunne zonden en dwalingen te verlossen? Zijne waarheid en heiligheid moest wel op vijandschap en de snoodste mishandelingen van leugenaars en zondaars uit-

Sluiten