Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleescb.es en des geestes, onze heiligmaking voleindigende in de vreeze Gods!

1 Joh. 3 : 5. „En gij weet, dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen, en geene zonde is in hem."

Hier wordt ons wel gezegd, dat hij geopenbaard is, om onze zonden weg te nemen, maar niet hoe hij dat doet. "Wij weten echter uit andere plaatsen der Schrift, dat al wat uit het geloof niet is, zonde is, en dat het onmogelijk is om zonder geloof God te behagen. "Wij weten tevens, dat wij uit het geloof gerechtvaardigd, en dat de wereld en de duivel er door overwonnen kunnen worden. En dat is eenigermate te begrijpen. Door het geloof toch sluiten wij ons aan hem aan , nemen wij hem in ons op, denken wij zijne gedachten, spreken wij zijne woorden, wandelen wij in zijne voetstappen , en sterven wij zijnen dood strijdende tegen alle leugen, onrecht en zonde, en voor al wat waar, rechtvaardig, heilig en goed is. Zóó wordt de zonde weggenomen, en onze ziel gereinigd, zie vs. 3, 6.

Openb. 1: 5. „Hem, die ons heeft lief gehad, en ons van onze zonden gewasschen heeft in zijn bloed."

Hier zien wij op nieuw, dat het eigenlijk zijne liefde is, waarmede wij te doen hebben. Die liefde bewoog hem, om zijn bloed voor ons te laten stroomen. De uitdrukking „gewasschen in zijn bloed" is beeldspraak, die zooveel beteekent als: Gelijk men iets wasschende in rein water, dat voorwerp rein maakt, zoo heeft hij ons gewasschen in zijne reinigende en heiligende liefde, waarvan zijn bloed, zijn dood, het bewijs gaf. Geloof in zijne liefde tot den bloede, tot den dood toe, wekte wederliefde in ons, en het geloof, door de liefde werkende, reinigde ons van onze zonden, alsof wij er van gewasschen werden.

Het bloed van Christus hieft de diepste beteekenis

Sluiten