Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als uitdrukking van zijne liefde en gehoorzaamheid tot den dood, als het ons er toe leidt om hem 'wederom lief te hebben, om tot den dood toe gehoorzaam te zijn, en zoo van onze zonden gewasschen te worden: maar het heeft ook zijne diepste beteekenis, als een onzinnig geroep over zijn bloed ons in den diepsten grond onzer harten geene verandering en reiniging aanbrengt, die zich in waar zijn in onze woorden en godzaligheid in onzen wandel openbaart. Laat ons onzelven toch in allen ernst afvragen of wij ons door zijn bloed, zijne liefde tot den dood, hebben laten wasschen van onze zonden, en of wij eenmaal, gelijk de gezaligden zullen kunnen zingen ter eere van „hem, die ons heeft lief gehad, en ons van onze zonden gewasschen heeft, in zijn bloed", dan of dat bloed misschien eenmaal tegen ons getuigen zal, omdat wij in den hoogmoed en de boosheid van een zondig hart bleven voortleven!

Openb. 5: 9. „Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met uw bloed."

Daar zijn menschen, die meenen, dat er koopmanschap tusschen den Heer en den Yader, of wel tusschen den Heer en den duivel is geweest, en dat de Heer den Vader voor ons, öf ons van den Vader voor zich, öf van den duivel voor den Vader, of voor zich gekocht heeft; maar hier staat niet, dat hij God voor ons, noch ons van God, of ■van den duivel, maar dat hij ons Gode, dat is, ons voor god gekocht heeft, en dit zeer zeker niet van den duivel, gelijk wij op pag. 45, 46, beweerd hebben; maar gij hebt ons gekocht. Uwe liefde tot den dood jegens ons, heeft ons bewogen om u wederom lief te hebben, en om door u voor God te leven. De koop is gesloten, gegrond in uw bloed, om u wederom tot den bloede, tot den dood toe, lief te hebben; weshalve wij dan ook in Openb. 12: 11 lezen: „Zij hebben overwonnen door het bloed des Lams, en door

Sluiten