Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot den dood toe," waarvan de bedoeling is: Zij hebben overwonnen door hun geloof in de liefde van Christus; en door geloof in die liefde hebben zij van hem getuigd, en waren zij zoo bezield, dat zij, wederkeerig hun leven niet te lief hebben gehad, om het voor hem, en tot heil van anderen ten offer te geven.

Ziedaar de ons voorgelegde teksten eenigzins toegelicht. Wij willen er zelf nog ééne tekst aan toevoegen, en wel die van Mt. 26 : 27, 28 in vergelijking met de woorden bij Markus, Lukas, en 1 Cor. 11.

Mt. 26 -. 26.

26. En als zij aten, nam Jezus het brood.

en gezegend hebbende, brak hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is mijn lichaam.

27. En hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende :

Mark. 14: 22.

22. En als zij aten, nam Jezns brood.

luk. 22: 19. 19. En hij nam brood,

en als hij gezegend had, brak hij het, en gaf het hun, en zeide: Neemt, eet, dat is mijn lichaam.

23. En hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun dien:

en als hij gedankt had. brak hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot mijne gedachtenis.

20. Desgelijkook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende : Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed,

1 Cor. 11: 23.

23. Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken hij verraden werd, het brood nam;

24. En als hij gedankt had, brak hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijne gedachtenis.

25. Desgelijks nam hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed.

Sluiten