Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Ik met hunne vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hunne hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de Heere; maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere: Ik zal mijne wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijnen naaste, en een iegelijk zijnen broeder leeren, zeggende: Kent den Heere! want zij zullen Mij allen kennen, van hunnen kleinste af tot hunnen grootste toe, spreekt de Heere, want Ik zal hunne ongerechtigheid vergeven, en hunne zonden niet meer gedenken."

Dat Nieuwe verbond was dus kern en doel van het Oude, en dat nieuwe verbond was niet naar het vleesch ook niet met het volk, als volk, maar naar den geest en persoonlijk, — en tot dat nieuwe, personeele en geestelijke "Verbond werd Israël te zijner tijd door Johannes den dooper, den wegbereider des Heeren, geroepen, predikende: „Bekeert u, want het koningrijk der hemelen is nabij gekomen." Mt. 3 : 2; en: „predikende den doop der bekeering tot vergeving van

zonden." Mark. 1:4; Luk. 3:3, zeggende tot het volk, dat zij gelooven zouden in dengenen, die na hem. kwam, dat is, in Christus Jezus. Hand. 19 : 4. De eisch van Johannes was dus inderdaad in overeenstemming met de profetie van Jeremia, en de andere profeten, een eisch van persoonlijke bekeering, en van een persoonlijk voornemen, om te gelooven in dengene, die na hem komen zou. Hij drong aan op de besnijdenis des harten, in den geest, Luk. 1 : 16, 17, ten einde den weg des Heeren te bereiden, en zijn volk kennis der zaligheid te geven in de vergeving hunner zonden,

Sluiten