Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vs. 77—79, en, waar aan dien drang gehoor gegeven

Werd, daar werd het verbond gesloten in den doop,

dien een iegelijk persoonlijk, en met bewustheid, aanvaardde, en daar werd het vroegere leven naar het vleesch zinnebeeldig begraven in den doop, terwijl in dien doop tevens persoonlijke gehoorzaamheid tot den dood aanvaard, en op dien grond de vergeving van zonden beloofd werd.

Dit is hét Nieuwe Yerbond. Het wordt, met de wet in het hart en verstand van beide partijen, gesloten in den doop, en in dien doop wordt personeele gehoorzaamheid en trouw tot den dood aan het verbond beloofd, en aanvaard, en het Oude Verbond met zijn teeken en offers van dieren ten eenen male opgeheven.

Dat persoonlijke gehoorzaamheid en trouw tot den dood in den doop werd aanvaard, is duidelijk uit de volgende gegevens. Toen Johannes den weg des Heeren voldoende bereid had, kwam Jezus om ook gedoopt te worden; doch, natuurlijk niet om te gelooven in dengenen, die na Johannes komen zou, want die was hij zelf; ook niet om zijne zonden te belijden, want hij had geene zonden, hij was de Heilige Gods: maar om van zijne zijde het Oude Verbond te bevestigen en zich aan het hoofd van het Nieuwe Verbond te stellen, en zijne volgelingen te leeren, te leiden, en tot gehoorzaamheid tot den dood te voeren in den strijd tegen de zonde in al hare vormen, en voor al wat waar, rechtvaardig, heilig en goed is, uit den diepsten grond van een aan God en den naaste gewijd en geheiligd gemoed, ten einde alzoo van zonden te verlossen, en door de verlosten aan alle volken het evangelie te doen verkondigen. Johannes kende hem eerst niet, maar later zeide hij: „Mij is noodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?" Maar Jezus antwoordende, zeide: „Laat nu af, want aldus betaamt het

Sluiten